29944676   info@future-it.lv

      

Online standartlīgums

Lai atvieglotu un paātrinātu sadarbību mājas lapas izstrādē, mēs piedāvājam "parakstīt" online līgumu. Līguma tukšajos laukos Jums ir nepieciešamas ierakstīt Jūsu rekvizītus un citu informāciju, kuru būsim iepriekš saskaņojuši. Līgumu varam mainīt pēc Jūsu vēlēšanās.

Online Standartlīgums par mājas lapas izstrādi

Nemot vērā „Pasūtītāja” un „Izpildītāja” garantijas un saistības, kas norādītas Līguma tekstā, un pamatojoties uz to, ka „Pasūtītājs” un „Izpildītājs” (turpmāk tekstā „Puses”) būs savstarpēji juridiski atbildīgi, vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1 Mājas lapa izstrādes pasūtītāja projektam:

1.2. Mājas lapas izstrādes ietvaros izpildītājs veic sekojošas darbības:

1) Oriģināla dizaina izstrāde;

2) Mājas lapas programmēšana;

3) Domēna reģistrācija;

4) Servera vietas nodrošināšana;

5) Domēna e-pastu nodrošināšana;

6) Vienkāršota google optimizācija;

7) Mājas lapas apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana;

8) Logo izstrāde (Mājas lapas izstrādes ietvaros;

2. Darba izpildes termiņi un atskaites kārtība

2.1 Izpildītājs apņemas izstrādāt mājas lapu 14 dienu laikā, kopš līguma parakstīšanas brīža.

2.2. Ja ir radušies neparedzēti apstākļi mājas lapas izstrādes laiks var tik mainīts pusēm abpusēji vienojoties.

3. Darba izmaksas un norēķinu kārtība

3.1 Ja tiek veikti papildu darbi izpildītājas ar pasūtītāju vienojas par papildus attiecīgu samaksu.

4. Pušu atbildība

4.1. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par „Izpildītāja” saistībām pret trešo personu, kā arī Izpildītājs neuzņemas atbildību par „Pasūtītāja” saistībām pret trešo personu, kura ir saistīta ar šī Līguma izpildi.

4.2. Pasūtītājs apņemas sniegt visu tā rīcībā esošo nepieciešamo informāciju mājas lapas izstrādes vajadzībām.

4.3. Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamas darbības, mājas lapa tiktu izstrādāta

4.4. Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju trešajām personām par Pasūtītāja komercdarbības aktivitātēm.

5. Vispārējie noteikumi

5.1. Jebkura šī Līguma izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā tikai ar abpusēju parakstītu vienošanos.

5.2. Strīdi un domstarpības izskatāmi sarunu ceļā vai izšķirami Latvijas Republika likumu noteiktajā kārtībā.

5.3. Līgums tiek noformēts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. 5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, ja šī neizpildīšana radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramu spēku rezultātā, par kā iestāšanos piecu dienu laikā rakstiski jāinformē otra līgumslēdzēju puse.

6. Līguma darbības laiks

6.1. Līgums stājas spēka ar tā parakstīšanas brīdi.

6.2. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai visu saistību un maksājumu izpildei.

6.3. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, Līguma darbības laiks var tiks mainīts.

 

Standartlīgums

Cenas kalkulators

Sazinies ar mums un saņem BEZMAKSAS konsultāciju!

Tel: +371 29944676

E-pasts: info@future-it.lv 

Skype: Future-it

Darba laiks:

Pirmdien-Piektdien: 9.00-20.00

1.Sazinieties ar mums!

1sad

2.Diskusija, idejas!

2sad

3.Izstrādājam mājas lapu!

sad3

4.Jūs lietojat mājas lapu!

sad4

Mājas lapu un Interneta veikalu izstrādes tehnoloģijas